REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Luxury Bikini

Właścicielem serwisu sprzedaży detalicznej online Luxury Bikini  jest:

New Perspectives (zwana dalej „NP”) zarejestrowana w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 25, 02-033 Warszawa, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5242393000, REGON: 362982972.

Tel.: +48 791765106

E-mail: [email protected]

Definicje

Cena regularna – wskazana w PLN wartość Towaru na dzień wprowadzenia go do systemu sprzedaży online i otrzymania statusu „nowość”.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w LuxuryBikini.eu z logowaniem się do Konta lub bez logowania się do Konta.

Konto –zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Klientowi, który dokonał Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający m.in. historię zamówień.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż online w serwisie LuxuryBikini.eu Jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.

Towar – produkt w 100% nowy, oferowany przez NP w serwisie sprzedaży online LuxuryBikini.eu, wolny od wad fizycznych i prawnych

Zamówienie bez logowania do Konta – proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.

Zasady rejestracji

Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej LuxuryBikini.eu, w którym Klient podaje swoje dane. W wyniku rejestracji Klient otrzymuje e-mail z loginem i hasłem do indywidualnego Konta, a także link do potwierdzenia Rejestracji. Następnie Klient może korzystać z konta po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.

 1. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz umożliwia: stały wgląd w status realizacji zamówień, przeglądanie historii zakupów, korzystanie z przechowalni, zapamiętywanie koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronie LuxuryBikini.eu. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych lub brak ich aktualizacji.
 2. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 3. Klient nie może korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 4. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.
 5. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

Realizacja zamówień

Zamówienie od Klienta przyjmowane jest za pośrednictwem strony internetowej www.luxurybikini.eu

 1. sklep przyjmuje zamówienie z logowaniem do Konta jak i zamówienie bez logowania do Konta.
  • Zamówienie z logowaniem do Konta– polega na wyborze i czasowej rezerwacji towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.
  • Zamówienie bez logowania do Konta – polega na wyborze i czasowej rezerwacji towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.
 2. Wizerunki Towarów, ani informacje o Towarach na stronie luxurybikini.eu nie stanowią ofert sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert kupna przez Klientów.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia zamówienia
 5. Po akceptacji zamówienia Klient otrzymuje informację o dalszych krokach, następnie zamówienie jest przyjęte do realizacji.
 6. Rezerwacja wybranych produktów obowiązuje do 48 godzin (2 dni). W przypadku braku wpłaty za złożone Zamówienie, po przekroczeniu czasu rezerwacji, Zamówienie otrzymuje status „anulowane”, a towar ponownie jest dostępny w serwisie LuxuryBikini.eu. Wiadomość o anulowaniu Zamówienia jest wysłana do Klienta na adres e-mail.
 7. Po dokonaniu płatności za Towar Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez sklep internetowy LuxuryBikini.eu, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Towar jest wysłany tylko w dni robocze w ciągu 48 h od zaksięgowania zapłaty, chyba że informacja umieszczona przy produkcie stanowi inaczej. Jeśli Klient wybrał opcję zapłaty za pobraniem, Towar wysyłany jest z zachowaniem powyższego terminu od przyjęcia poprawnego i potwierdzonego zamówienia. Jeśli termin wysyłki towaru upływa w weekend lub dni wolne od pracy, paczka wysyłana jest w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.
 9. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Towaru, sposobu płatności oraz jego dostawy, a także podaje adres dostawy i ewentualnie dane do faktury. W wyjątkowych sytuacjach, za wyraźną zgodą NP, można modyfikować swoje zamówienia jedynie do momentu skompletowania jego zawartości. W momencie wydania zamówienia kurierowi modyfikacja jest już niemożliwa. W celu jakiejkolwiek modyfikacji swojego zamówienia (zmiana adresu, dodanie produktu do zamówienia, zmiana sposobu płatności czy dostawy), prosimy o jak najszybszy kontakt – najlepiej telefonicznie pod numerem: +48 791765106
 10. Właściciel serwisu online LuxuryBikini.eu nie ewidencjonuje sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku z powyższym do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stanowi główny dowód zakupu i wysyłana jest do Klienta wraz z zamówionym Towarem. Klient może otrzymać również fakturę VAT na firmę. W tym celu zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu („firma”) i poproszony jest o uzupełnienie informacji teleadresowych m.in. o numer NIP. Informacje na temat chęci otrzymania faktury VAT należy umieścić w Uwagach (sekcja “Dodatkowe informacje”).
 11. Ceny towaru i koszty dostawy
 12. Wszystkie ceny Towaru zamieszczone na stronie internetowej sklepu LuxuryBikini.eu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 13. Ceny Towaru nie obejmują kosztów transportu i dostawy. Aktualna informacja o kosztach dostawy na terenie Polski dostępna jest na stronie internetowej sklepu LuxuryBikini.eu
 14. Klient może zostać zwolniony z kosztów dostawy spełniając specjalnie postawione ku temu warunki (minimalna kwota zamówienia) lub na podstawie promocji określonej odrębnym regulaminem.
 15. Koszty dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej będą uzgadniane każdorazowo z Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Klient przed złożeniem zamówienia winien się skontaktować z obsługą sklepu w celu potwierdzenia kosztów wysyłki. W tym przypadku istnieje tylko jedna możliwość zapłaty za zamówienie tj. przelew na konto (przedpłata). W przypadku niepotwierdzenia kosztów z obsługą sklepu, zamówienia nie będą realizowane.
 16. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 17. Sklep internetowy LuxuryBikini.eu zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towaru w każdym momencie jego obecności w ofercie sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towaru w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 18. Koszty dostawy Towaru zostaną uwzględnione w fakturze VAT wysyłanej do Klienta wraz z zamówionym Towarem.

Płatności i kody promocyjne

 1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Towar spośród możliwości podanych na stronach LuxuryBikini.eu Klient może dokonać płatności korzystając z: przelewu (przedpłata na konto), przelewu elektronicznego, płatności kartą lub za pobraniem, zgodnie z ust. 3 poniżej.
 2. Płatność przelewem należy dokonać na konto: BANK MILLENNIUM SA 40 1160 2202 0000 0002 8693 2292; w tytule należy wpisać numer swojego zamówienia.
 3. Płatność za Towar za pobraniem możliwa jest w przypadku zamówienia nie przekraczającego kwoty 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych).
 4. W przypadku wybranego Towaru sklep LuxuryBikini.eu zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 5. Klient może skorzystać z kodu promocyjnego wygenerowanego przez LuxuryBikini.eu, otrzymanego drogą e-mailową lub w inny sposób. Kody rabatowe oraz bony są ograniczone czasowo, po upływie daty ważności Klient nie ma możliwości skorzystania ze zniżki. Zasady funkcjonowania kodów promocyjnych określane są odrębnym regulaminem.

Dostawa towarów

 1. Dostawa Towaru odbywa się tylko i wyłącznie wysyłkowo, za pośrednictwem kuriera.
 2. Dostawa Towaru możliwa jest na terytorium Polski, jak i Unii Europejskiej.
 3. Przy odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Klient i kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadamia się o powyższym fakcie NP.
 4. NP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.
 5. Wysyłki towarów realizowane za pośrednictwem kuriera DHL lub UPS. Przesyłki są ubezpieczone, a koszt dostawy uwzględnia już tę opcję.

Reklamacje

 1. Firma NP jest autoryzowanym partnerem handlowym wszystkich producentów, których Towary są dostępne na platformie zakupowej LuxuryBikini.eu. Cały Towar dostępny w sklepie internetowym LuxuryBikini.eu pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta, jest nowy, oryginalny i posiada gwarancję jakości producenta. Firma NP jest bezpośrednim importerem oferowanych marek.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sklepie internetowym LuxuryBikini.eu w związku z niezgodnością Towaru z umową sprzedaży. Produkty dostępne w asortymencie naszego sklepu posiadają 24-miesięczną gwarancję sprzedawcy z tytułu rękojmi (sprzedaż konsumencka).
 3. Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku uszkodzeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem, przesłaniem Towaru w stanie niehigienicznym, uszkodzonym w trakcie przesyłki do Sprzedającego.
 4. Sprzedający informuje, że kolory przedstawione na zdjęciach zamieszczonych na platformie zakupowej www.luxurybikini.eu mogą nieznacznie odbiegać od koloru zakupionego towaru. Różnice wynikające z parametrów technicznych komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) nie są podstawą reklamacji Towaru.
 5. Sprzedający informuje, iż w przypadku zakupu wzorzystego Towaru, zakupiony Towar może odbiegać swoim wzorem od Towaru prezentowanego na zdjęciach. Z uwagi na fakt, że prezentowane Towary szyte są z belek materiału, to uzyskanie idealnie takiego samego wzoru jest praktycznie niemożliwe.
 6. Jasne kolory (biały/ecru) po zamoczeniu mogą delikatnie prześwitywać. Informujemy również, że kolory fluorescencyjne (jaskrawe) mogą blaknąć pod wpływem słońca. Reklamacje takich kostiumów nie będą uwzględniane.
 7. Wszystkie oferowane stroje kąpielowe i plażowe nie są przeznaczone do intensywnej fizycznej aktywności w wodzie ani długiego przebywania w silnie chlorowanej wodzie, chyba że szczegółowy opis produktu stanowi inaczej.
 8. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości Towaru w związku z nieprawidłowym sposobem używania Towarów i poniższych przypadków:

a) mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nim wady,

b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania i konserwacji,

c) użytkowania lub pozostawienia Towaru w nieodpowiednich warunkach,

d) samowolnych (dokonanych przez Klienta lub na jej/jego życzenie) napraw, przeróbek lub zmian w Towarze,

e) użycia niewłaściwych środków piorących i/lub czyszczących.

9. Towar należy odesłać w opakowaniu gwarantującym zwrot towaru w nienaruszonym stanie, np. w kartonie, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. W przypadku nienależytego przygotowania towaru do podróży, powodującego np. wywinięcie misek, zaciągniecie nitek, narażenie towaru na uszkodzenie przez firmę kurierską/pocztę, reklamacja zostanie odrzucona bez weryfikacji reklamowanej wady.

10. W przypadku odrzucenia reklamacji wskutek naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji, towar w stanie niezmienionym zostanie odesłany na koszt Reklamującego.

11. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], poprzez formularz kontaktowy na stronie LuxuryBikini.eu, w formie listu poleconego na adres: New Perspectives Maciej Ziemiańczyk, ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa.

12. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail do korespondencji, datę zakupu, numer transakcji. Zwracany Towar należy odesłać razem z dowodem zakupu, opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

13. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, NP zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.

14. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z umową, Klient może:

a) żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,

b) żądać wymiany Towaru na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

c) żądać odpowiedniego obniżenia ceny Towaru,

d) odstąpić od umowy

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli sklep LuxuryBikini.eu otrzymał od Klienta powyższe żądanie i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

15. NP ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do uruchomienia procedury reklamacyjnej.

16. Jeśli wadliwy Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas NP zwraca koszty odesłania wadliwego Towaru poniesione przez Klienta oraz na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Towar. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy zwrotowi podlegają cena Towaru, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z dostawą Towaru do Klienta oraz odesłaniem Towaru do NP.

17. Zwrot należności nastąpi w sposób określony przez Klienta. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta.

18. NP odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Klient traci uprawnienia do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, jeżeli przed upływem 1 roku od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu, z tym że przedawnienie nie może nastąpić przed upływem 2-letniej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Termin liczymy od momentu stwierdzenia wady.

19. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/ . Ponadto, Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

 Odstąpienie od umowy / Zwroty

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru kupionego w sklepie LuxuryBikini.eu terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki wysyłając w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: [email protected] lub w formie listu poleconego na adres New Perspectives Maciej Ziemiańczyk, ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa. Zwracany Towar musi być kompletny i w stanie niezmienionym, a stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym w celu zapoznania się z wyglądem Towaru i zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem), z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 4 niniejszego Rozdziału. Jakiekolwiek ślady użytkowania bądź ingerencji w Towar powodują, że zwrot nie będzie przyjęty, a umowa pozostaje wiążąca.
 2. Przyjmujemy jedynie nieużywane, nienoszone produkty. Można je rozpakować z folii i przymierzyć tak jak w stacjonarnym sklepie, ale nie można usuwać z nich metek.
 3. Klient odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, NP przekaże Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu lub w koncie, informację o dalszym postępowaniu oraz adres, na który należy odesłać Towar.
 6. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, na adres podany przez NP, z fabrycznie przytwierdzonymi metkami, w opakowaniu gwarantującym zwrot towaru w nienaruszonym stanie, np. w kartonie, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami i gratisami.
 7. W przypadku odmowy zwrotu kompletnego wyposażenia i/lub akcesoriów i/lub gratisów, NP zwróci Klientowi wartość zwracanych produktów, pomniejszoną o wartość brakującego wyposażenia i/lub akcesoriów i/lub gratisów.
 8. W przypadku nienależytego przygotowania towaru do podróży, w tym niedbałego zapakowania, wywinięcia misek, narażenia towaru na uszkodzenie przez firmę kurierską/pocztę zwrot nie będzie przyjęty.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, NP dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Towar w terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy, ale nie wcześniej niż od otrzymania Towaru z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt  zwrotu do sklepu, jak również koszt dalszego odesłania towaru do Klienta wskutek nieskutecznego odstąpienia od umowy tj. odrzucenia/nie przyjęcia zwrotu z zastrzeżeniem pkt. 1.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec Towaru o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu.
 11. Zwracany Towar należy odesłać razem z dowodem zakupu.
 12. NP umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy sprzedaży na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej bez żadnych konsekwencji, jeżeli Towar nie został dostarczony Klientowi, mimo że przewidziany termin dostawy już minął. W takiej sytuacji NP zwraca kwotę równą uiszczonej cenie Towaru i kosztom dostawy, jeżeli wcześniej zostały opłacone.
 13. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta.

Ochrona danych osobowych

Założenie Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wyłącznie związanych z realizacją Zamówienia.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Jedynym administratorem danych osobowych zgromadzonych w celach związanych z działalnością serwisu sprzedaży online jest NP.
 3. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania ich zmiany oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych.
 5. Dane z kart płatniczych używanych do dokonywania transakcji w związku z zakupami dokonywanymi w serwisie nie są przetwarzane przez NP.
 6. Korzystanie z serwisu sprzedaży online oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie.
 7. Za zgodą Klienta sklep LuxuryBikini.eu przesyła informację handlową, tzw. „newsletter”, zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie klikając w link zamieszczony każdorazowo w newsletterze „Wypisz z newslettera”. W przypadku powiadomień przesyłanych poprzez SMS, rezygnacja odbywa się poprzez przesłanie wiadomości email na adres [email protected]
 8. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną stosuje się ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204) zgodnie z jej postanowieniami.

Obowiązek informacyjny

Klauzula zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO – informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych jest New Perspectives Maciej Ziemiańczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa,
 • W każdej chwili możesz się skontaktować z nami w sprawach ochrony  swoich danych osobowych poprzez formularz kontaktowy na stronie (https://www.luxurybikini.pl/kontakt), pod adresem e-mail [email protected] , pod numerem telefonu +48 791 765 106 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1,
 • Cele i podstawy przetwarzania:

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 • w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy:

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

– agencjom reklamowym, marketingowym, i podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,

– obsługujących nasze systemy teleinformatyczne,

– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną

 • Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, i instytucje finansowe),

– podmiotom współpracującym przy akcjach promocyjnych, programie lojalnościowym, programie marketingowym (marketing automatyczny, program lojalnościowy),

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług lub zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów znajdujących się w koszyku sklepowym, długość przebywania na poszczególnych kartach sklepu, wysokość złożonego zamówienia.. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność produktów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w sklepie, sposób prezentacji oferty itp.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań lub wiarygodności.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych np. przesyłania spersonalizowanych powiadomień] odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronach sklepu LuxuryBikini.eu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta. Sklep LuxuryBikini.eu poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 3. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Towaru przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych w tym logo oraz układu i kompozycji strony internetowej, a także zdjęć i opisów towarów LuxuryBikini.eu, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody NP. Nazwy Towarów i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, NP może rozwiązać umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.
 6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a NP na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 rok, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

Regulamin promocji „rabat dla Klientów VIP”

Organizator

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „rabat dla Klientów VIP” (dalej „Promocją”),
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulaminem”), który dostępny jest na stronie internetowej www.luxurybikini.eu,
 3. Promocja jest organizowana przez właściciela sklepu Luxury Bikini – New Perspectives Maciej Ziemiańczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 25, 02-033 Warszawa, NIP: 5242393000, REGON: 362982971. (dalej „Organizatorem”).

Okres obowiązywania promocji

  1. Promocja obowiązuje od dnia 01 grudnia 2017 do odwołania.

Zasady promocji

 1. Po dokonaniu zakupów na kwotę min. 5.000 zł brutto, Klient dostaje możliwość uzyskania 10% rabatu do wykorzystania przy zakupach w sklepie luxurybikini.eu
 2. Warunkiem otrzymania i utrzymania rabatu jest rejestracja konta i subskrypcja newslettera,
 3. Pułap 5.000 zł dotyczy produktów, które nie zostały zwrócone w regulaminowym terminie 30 dni i weszły w trwałe posiadanie Klienta,
 4. Potwierdzenie przyznania rabatu następuje po maksimum 30 dniach od zakupu, tj. w terminie, kiedy Klient ma możliwość regulaminowego zwrotu,
 5. Rabat obowiązuje 12 miesięcy od zakupu, w którym Klient osiąga bądź przekracza kwotę 5.000 zł,
 6. Warunkiem przedłużenia rabatu na kolejny okres jest osiągnięcie wartości zakupów na kwotę minimum 5.000 zł brutto w przeciągu poprzednich 12 miesięcy, chyba że organizator zadecyduje inaczej,
 7. Rabat nie łączy się z innymi promocjami,
 8. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, warunkiem jest złożenie kolejnego zamówienia w którym znajduje się min. jeden produkt,
 9. Rabat jest przypisany do osoby, która spełniła warunki promocji i została o tym fakcie poinformowana, nie ma możliwości przekazania rabatu innej osobie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim,
 2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu,
 3. Regulamin został opublikowany w dniu 01.12.2017 r.,
 4. Wszelkie informacje związane z Promocją Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 5. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszej promocji w każdym momencie jej trwania.
 6. W przypadku rozbieżności w interpretacji postanowień Regulaminu w różnych wersjach językowych, nadrzędna jest wersja w języku polskim.

Scroll to Top