REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje

 1. Firma NP jest autoryzowanym partnerem handlowym wszystkich producentów, których Towary są dostępne na platformie zakupowej LuxuryBikini.pl. Cały Towar dostępny w sklepie internetowym LuxuryBikini.pl pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta, jest nowy, oryginalny i posiada gwarancję jakości producenta. Firma NP jest bezpośrednim importerem oferowanych marek.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sklepie internetowym LuxuryBikini.pl w związku z niezgodnością Towaru z umową sprzedaży. Produkty dostępne w asortymencie naszego sklepu posiadają 24-miesięczną gwarancję sprzedawcy z tytułu rękojmi (sprzedaż konsumencka).
 3. Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku uszkodzeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem, przesłaniem Towaru w stanie niehigienicznym, uszkodzonym w trakcie przesyłki do Sprzedającego.
 4. Sprzedający informuje, że kolory przedstawione na zdjęciach zamieszczonych na platformie zakupowej www.luxurybikini.pl mogą nieznacznie odbiegać od koloru zakupionego towaru. Różnice wynikające z parametrów technicznych komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) nie są podstawą reklamacji Towaru.
 5. Sprzedający informuje, iż w przypadku zakupu wzorzystego Towaru, zakupiony Towar może odbiegać swoim wzorem od Towaru prezentowanego na zdjęciach. Z uwagi na fakt, że prezentowane Towary szyte są z belek materiału, to uzyskanie idealnie takiego samego wzoru jest praktycznie niemożliwe.
 6. Jasne kolory (biały/ecru) po zamoczeniu mogą delikatnie prześwitywać. Informujemy również, że kolory fluorescencyjne (jaskrawe) mogą blaknąć pod wpływem słońca. Reklamacje takich kostiumów nie będą uwzględniane.
 7. Wszystkie oferowane stroje kąpielowe i plażowe nie są przeznaczone do intensywnej fizycznej aktywności w wodzie ani długiego przebywania w silnie chlorowanej wodzie, chyba że szczegółowy opis produktu stanowi inaczej.
 8. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości Towaru w związku z nieprawidłowym sposobem używania Towarów i poniższych przypadków:

a)                  mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nim wady,

b)                 uszkodzenia i wady powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania i konserwacji,

c)                  użytkowania lub pozostawienia Towaru w nieodpowiednich warunkach,

d)                 samowolnych (dokonanych przez Klienta lub na jej/jego życzenie) napraw, przeróbek lub zmian w Towarze,

e)                 użycia niewłaściwych środków piorących i/lub czyszczących.

9. Towar należy odesłać w opakowaniu gwarantującym zwrot towaru w nienaruszonym stanie, np. w kartonie, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. W przypadku nienależytego przygotowania towaru do podróży, powodującego np. wywinięcie misek, zaciągniecie nitek, narażenie towaru na uszkodzenie przez firmę kurierską/pocztę, reklamacja zostanie odrzucona bez weryfikacji reklamowanej wady.

10. W przypadku odrzucenia reklamacji wskutek naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji, towar w stanie niezmienionym zostanie odesłany na koszt Reklamującego.

11. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@luxurybikini.pl, poprzez formularz kontaktowy na stronie LuxuryBikini.pl, w formie listu poleconego na adres: New Perspectives Maciej Ziemiańczyk, ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa.

12. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail do korespondencji, datę zakupu, numer transakcji. Zwracany Towar należy odesłać razem z dowodem zakupu, opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

13. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, NP zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.

14. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z umową, Klient może:

a)                  żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,

b)                 żądać wymiany Towaru na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

c)                  żądać odpowiedniego obniżenia ceny Towaru,

d)                 odstąpić od umowy

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli sklep LuxuryBikini.pl otrzymał od Klienta powyższe żądanie i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

15. NP ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do uruchomienia procedury reklamacyjnej.

16. Jeśli wadliwy Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas NP zwraca koszty odesłania wadliwego Towaru poniesione przez Klienta oraz na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Towar. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy zwrotowi podlegają cena Towaru, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z dostawą Towaru do Klienta oraz odesłaniem Towaru do NP.

17. Zwrot należności nastąpi w sposób określony przez Klienta. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta.

18. NP odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Klient traci uprawnienia do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, jeżeli przed upływem 1 roku od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu, z tym że przedawnienie nie może nastąpić przed upływem 2-letniej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Termin liczymy od momentu stwierdzenia wady.

19. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/ . Ponadto, Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

Zwroty

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru kupionego w sklepie LuxuryBikini.pl terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki wysyłając w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: info@luxurybikini.pl lub w formie listu poleconego na adres New Perspectives Maciej Ziemiańczyk, ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa. Zwracany Towar musi być kompletny i w stanie niezmienionym, a stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym w celu zapoznania się z wyglądem Towaru i zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem), z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 4 niniejszego Rozdziału. Jakiekolwiek ślady użytkowania bądź ingerencji w Towar powodują, że zwrot nie będzie przyjęty, a umowa pozostaje wiążąca.
 2. Przyjmujemy jedynie nieużywane, nienoszone produkty. Można je rozpakować z folii i przymierzyć tak jak w stacjonarnym sklepie, ale nie można usuwać z nich metek.
 3. Klient odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, NP przekaże Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu lub w koncie, informację o dalszym postępowaniu oraz adres, na który należy odesłać Towar.
 6. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, na adres podany przez NP, z fabrycznie przytwierdzonymi metkami, w opakowaniu gwarantującym zwrot towaru w nienaruszonym stanie, np. w kartonie, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami i gratisami.
 7. W przypadku odmowy zwrotu kompletnego wyposażenia i/lub akcesoriów i/lub gratisów, NP zwróci Klientowi wartość zwracanych produktów, pomniejszoną o wartość brakującego wyposażenia i/lub akcesoriów i/lub gratisów.
 8. W przypadku nienależytego przygotowania towaru do podróży, w tym niedbałego zapakowania, wywinięcia misek, narażenia towaru na uszkodzenie przez firmę kurierską/pocztę zwrot nie będzie przyjęty.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, NP dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Towar w terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy, ale nie wcześniej niż od otrzymania Towaru z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt  zwrotu do sklepu, jak również koszt dalszego odesłania towaru do Klienta wskutek nieskutecznego odstąpienia od umowy tj. odrzucenia/nie przyjęcia zwrotu z zastrzeżeniem pkt. 1.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec Towaru o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu.
 11. Zwracany Towar należy odesłać razem z dowodem zakupu.
 12. NP umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy sprzedaży na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej bez żadnych konsekwencji, jeżeli Towar nie został dostarczony Klientowi, mimo że przewidziany termin dostawy już minął. W takiej sytuacji NP zwraca kwotę równą uiszczonej cenie Towaru i kosztom dostawy, jeżeli wcześniej zostały opłacone.
 13. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta.
Przewiń do góry